Đo và điều khiển nhiệt đọ bằng PLC S7-200 Module analog

THIẾT KẾ MÔ HÌNH ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ GIAO TIẾP MODULE ANALOG PLC S7 - 200  

Đây là luận văn nhằm đưa ra mô hình đo và điều khiển nhiệt độ giao tiếp bằng module analog PLC S7 -200
Luận văn bao gồm giới thiệu  về các phương pháp đo nhiệt độ,  các thông số đo nhiệt độ,  tìm hiểu một số cảm biến nhiệt độ... một số mạch đo nhiệt độ và một số mạch khống chế nhiệt độ.
Tìm hiểu tổng quát về PLC, lịch sử phát triển PLC, tính năng ưu điểm của PLC so với các thiết bị khác , nguyên lý hoạt động PLC
Tìm hiểu về MODULE ANALOG PLC S7 - 200 - Module Analog EM235 của PLC S7 – 200, CPU 214

Thông số PLC S7 200:

Introduction to PLC S7 200:
Allexperiments using S7-200 CPU 224 PLC's Siemens programmable controller iscompact and suitable for small and medium application with a number of inputscould reach the hundreds.
PLCS7-200 CPU 224 has the following specifications:
*     Power suppy : 24VDC
*     Data memory : 8 KB
*     Program memory : 12KB
*    CPU : 0.22 µs
*     Counter : 256
*    High speed counter: 4 bộ với tần sốlà 30KHz
*     Timer : 256  
*     Input CPU : 14
*    Output CPU : 10
*     Power suppy of sensor : 24VDC,280mA.
*     Security : IP20
*     PC/PPI cable for connect with PC
*     Software : STEP7 Microwin
The purpose of testing:
Thisexercise is designed to help beginning students can access with Siemens S7-200PLC. Students can understand the system's hardware configuration controlpractice. In addition, they also can make programming for S7-200 control systemsimply and easily with the inputs and outputs are available on table simulationpractice. Also, with this exercise may allow pairing with other peripheraldevices (if any) to perform advanced exercises and close to the control systemin practice. That helps the student thinking programming the control systems infactories later.
Theexercises can be practiced:
* Help students access systems fromSiemens PLC S7-200
* S7-200 PLCwith easy input / output table to practice or connect with other peripherals
* To testthe basic logic functions
* Experimental logic functions with byte, word
* Experiment with integer arithmetic
* Experimental operations with real numbers
* Experimental comparison operations
* Totest the control structure
+ Sequentialprogramming process control
+ Programming control problems from basic to complex are modeled using input andoutput of
Someexercises for students:
* Operatinglifts
* Modelsproduct line count
* Models oftransporting raw materials
* Models ofthe cave system upgrade
* Modelsstart braking, direction of rotation of DC motors
* Somemodels


Đo và điều khiển nhiệt đọ bằng PLC S7-200 Module analog


Đo và điều khiển nhiệt đọ bằng PLC S7-200 Module analog

ĐỀ Tài THIẾT KẾ MÔ HÌNH ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ GIAO TIẾP MODULE ANALOG PLC S7 - 200
đề tài cũng đã nêu lên được các ích lợi của việc điều khiển bằng PLC trong thời đại ngày nay và các lĩnh vực ứng dụng của PLC, đồng thời cũng giới thiệu cho chúng ta biết về module analog EM235 của PLC S7-200.


Link donwload tài liệu: Đo và điều khiển nhiệt đọ bằng PLC S7-200 Module analog   ( đây là link rút gọn , các bạn đợi 5s và bấm skip ad ở góc phải trên cùng)
Pass :sechiatatca.com
Tổng hợp tài liệu về PLC : PLC
loading...